miércoles, 17 de mayo de 2017

LA PLATAFORMA SOLICITA POSICIONAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS TREMP, POBLA Y CONCA D'ALT Y AL CONSELL COMARCAL PAJARS JUSSA

En la asamblea de nuestros compañeros y compañeras del Pallars del pasado viernes 12 de mayo, se acordó la entrega de escritos en contra del proyecto de repotenciación de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur en los ayuntamientos afectados y en el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Los actos han tenido lugar hoy día 17 de mayo en Tremp y La Pobla de Segur en un ambiente desenfadado. A las 9,15 h. en la plaza del Ayuntamiento de Tremp. Después se ha entregado en el Consell Comarcal del Pallars Jussà y a las 11,15 h. a la plaza del Ayuntamiento de La Pobla de Segur. Seguidamente al ayuntamiento de La Conca de Dalt. Como podeis ver en la imagen miembros de nuestra plataforma, han mostrado su rechazo al citado proyecto de repotenciación de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur. 
Desde aqui damos las gracias por las labores que están realizando los y las compañeras.
En l'assemblea dels nostres companys del Pallars del passat divendres 12 de maig, es va acordar el lliurament d'escrits en contra del projecte de repotenciación de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur als ajuntaments afectats i en el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Els actes han tingut lloc avui dia 17 de maig a Tremp i La Pobla de Segur en un ambient desenfadat. A les 9,15 h. a la plaça de l'Ajuntament de Tremp. Després s'ha lliurat en el Consell Comarcal del Pallars Jussà i a les 11,15 h. a la plaça de l'Ajuntament de La Pobla de Segur. Seguidament a l'ajuntament de la Conca de Dalt. Com podeis veure en la imatge membres de la nostra plataforma, han mostrat el seu rebuig al citat projecte de repotenciació de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.

Des de aqui donem les gràcies per les labors que estan realitzant els i les companyes.


Os dejamos el contenido de las cartas.

"La Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica representa a un bon nombre d'organitzacions socials, d'ampli espectre, que des de fa anys vénen defensant, en un front comú, els interessos de veïns i veïnes afectats per projectes energètics de companyies que, alienes als nostres territoris, volen fer ús d'ells en detriment dels primers, amb l'única fi de lucrarse econòmicament. Per aquesta raó, ens posem en contacte amb vostè amb la finalitat de sol·licitar la seva empara i col·laboració.
A saber:
En el BOE número 167 de 14 de juliol de 2015, pàgines 30917 a 30918, es va publicar l'anunci d'informació pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la línia elèctrica aèria a 220 kV Sa Pobla-Escalona i la seva addenda , en el seu tram Sa Pobla -T de Foradada, que afecta a les províncies d'Osca i Lleida. Posteriorment, el 7 d'abril de 2017, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7346, la “RESOLUCIÓ TES/707/2017, de 16 de febrer, per la qual és fa públic l’Acord de declaració d’impacti ambiental del Projecte d’augment de capacitat de transport de la línia elèctrica aèria a 220 kV T Foradada - la Pobla de Segur, als termes municipals de Conca de Dalt, Tremp i la Pobla de Segur”.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va resoldre una Declaració d'Impacte Ambiental —D.I.A.— FAVORABLE a aquest projecte de Xarxa Elèctrica d'Espanya. S.A.O. (REE).
Sembla que no han estat suficient per la Generalitat de Catalunya els centenars d'al·legacions presentades pels afectats a aquest projecte de REE. Bona part d'elles presentades no només per la societat civil legalment organitzada, sinó per les pròpies corporacions municipals afectades directament i per centenars de ciutadans a títol individual.
La D.I.A. favorable del Departament de Territori i sostenibilitat és un despropòsit, perquè deixa en evidència grans inconsistències del citat projecte. La fonamental és el desinterès pels nuclis habitats pels quals transita el traçat de la línia i com aquestes afecten a la salut dels seus habitants. I és tal el seu desinterès, que donen la D.I.A. favorable mancant “informació detallada sobre els nuclis existents en un radi de 100 metres de l'eix longitudinal de la línia” i si aquestes distàncies compleixen el condicionat tècnic de distàncies de seguretat.
Si al citat Departament li falta informació, és la seva responsabilitat acarar la veracitat de l'Estudi d'Impacte Ambiental de REE, i actuar, en conseqüència, amb una DIA DESFAVORABLE. Li enumerem alguns:
1.-Segons la pròpia documentació presentada pel promotor, REE, l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) conté errors en els seus mesuraments pel que fa a les distàncies a nuclis habitats i cases aïllades;
2.- En el EIA, el promotor ofereix una relació de distàncies a nuclis habitats que han de revisar-se, ja que s'estaria incomplint amb les exigències legals de distàncies a nuclis habitats al que li obliga el RD 223/2008, article 5.12, “Pas per zones”;
3.- El EIA desdibuixa i omet dades relatives a zones habitades que no apareixen en el mateix, la qual cosa fa pensar en una possible omissió deliberada per evitar justificar irregularitats tècniques del projecte al seu pas per la resta de zones habitades.
4.- Els recrecimientos dels suports que el promotor proposa, coincideixen amb nuclis habitats i cases aïllades, a Catalunya i Aragó.
5.- La D.I.A. recull les valoracions del promotor sobre la innocuïtat dels camps electromágneticos sobre la salut humana. És sabut i notori la gran controvèrsia científica sobre aquest tema. Per aquesta raó, sí tan benèvols són els camps electromágneticos, per què els estats articulen normatives més restrictives, començant per l'Estat Español? A saber: RD 223/2008 Reglament sobre condicions tècniques i garanties seguretat LAT. Sobre la base de la Resolució del Parlament Europeu, de 2 d'abril de 2009 (Resolució del Parlament Europeu, de 2 d'abril de 2009, sobre les consideracions sanitàries relacionades amb els camps electromagnètics (2008/2211(INI))) :
“...la controvèrsia en la comunitat científica sobre els possibles riscos per a la salut deguts als CEM s'ha incrementat des del 12 de juliol de 1999, data en què es van establir els límits d'exposició del públic als CEM…”.
I en aquest sentit, la Llei General de Salut Pública 33/2011, de 4 d'octubre, en el seu article 3," Dels principis generals d'acció en salut pública", punt D, consagra, el Principi de Precaució:
“ Article 3. Dels principis generals d'acció en salut pública.
Les Administracions públiques i els subjectes privats, en les seves actuacions de salut pública i accions sobre la salut col·lectiva, estaran subjectes als següents principis:
d) Principi de precaució. L'existència d'indicis fundats d'una possible afectació greu de la salut de la població, tot i que hi hagués incertesa científica sobre el caràcter del risc, determinarà la cessació, prohibició o limitació de l'activitat sobre la qual concorrin.”
6.- No ofereix alternatives per separar la línia de nuclis habitats i cases aïllades:
Es pot afirmar que es tracta d'una estratègia fraudulenta per emplenar el mandat de la Llei 21/2013, d'Avaluació Ambiental, en el seu article 35 doncs no es presenten alternatives per evitar els principals impactes: greus afeccions a la salut, i impacte socioeconòmic negatiu per a les poblacions que travessa, i importantíssims impactes a la Xarxa Natura 2000 (es posa en perill els objectius de conservació d'aquests espais), a les aus i als hàbitats d'interès comunitari.
7.- Referent a la seguretat per a les persones, cal tenir en compte que, segons la instrucció tècnica ITC-LAT-07 que acompanya al RD 223/2008 Reglament sobre condicions tècniques i garanties seguretat LAT, la durabilitat dels suports de les noves línies es dissenya per a la vida útil de les línies aèries, que en l'actualitat es considera de 40 anys.
Malgrat les nombroses ocasions en què el promotor reitera que la línia s'acull al Decret 3151/1968 pel qual s'aprova el Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (fins a 19 vegades en l'Annex 1) i no al RD 223/2008, no és menys cert que en el cas que així fos (fins a la pròpia Generalitat ho dubta, doncs, a través de la seva ”Departament de Medi Ambient i Habitatge”, exigeix el compliment de la legislació actual), i atès que la construcció d'aquesta línia es va realitzar fa més de mig segle (a l'agost de 1959 es compleixen, en aquest mes, 56 anys), en una època en la qual els avanços tècnics i els materials eren molt inferiors als actuals i es va dissenyar el seu traçat molt proper a alguns nuclis (en alguns casos a menys de 10 m de les edificacions), s'evidencien els greus riscos de seguretat per a les persones d'aquesta instal·lació. Aquesta situació s'agreuja mitjançant aquest projecte doncs es pretén recrecer algunes torres i, malgrat reforçar la seva estructura inferior i la dels seus suports, es manté tota la part superior de la mateixa, que, donada la seva antiguitat, crea dubtes raonables sobre la resistència dels seus materials.

Sense ànim d'estendre'ns més en la nostra exposició de motius, sí volem manifestar que el projecte d'augment de la capacitat de transport de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur està vinculat, com es pot comprovar en l'informe de ENTSO-I Regional Investment Pla 2015 - RG CSW - Final, amb el projecte d'Interconnexió Elèctrica amb França a través del Pirineus aragonès (ho confirma també l'ANUNCI de l'Institut Aragonés de Gestió Ambiental, pel qual es posa en públic coneixement la tramitació del procediment administratiu d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte de repotenciación de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV Escalona-T Foradada i Escalona-T Escalona, promogut per Xarxa Elèctrica d'Espanya, SAU. Expedient INAGA 500201/01/2017/640, publicat en el Butlletí Oficial d'Aragó divendres passat 5 de maig). Del citat informe es colige que REE pretén mallar el territori i reforçar la interconnexió citada amb els projectes de repotenciación de les línies d'alta tensió: LAT Moralets-Pont de Suert, LAT Escalona-Forada del Toscar-La Pobla de Segur i LAT Pont-Isona // Pobla-Isona, així com amb el projecte d'Autopista Elèctrica o MAT Peñalba-Arnero-Isona, que apareix de nou a la planificació de la xarxa elèctrica espanyola i en el citat informe de ENTSO-I per al període posterior a 2020 (encara que la construcció de les subestacions del Arnero, a Montsó, i Isona, a Figuerola d'Orcau, apareix prevista per al període 2015-2020).
Tota aquesta informació confirma les conclusions de l'informe que va elaborar l'Associació Electrotècnica Espanyola a petició del Consell Comarcal del Pallars Jussà i que sens dubte vostè ja coneix perfectament. Ara, podem comprovar també que realment es pretén electrificar amb alta i molt alta tensió tot el Pirineu aragonès i el Pallars Jussà de nord a sud i d'est a oest.
Per a major comprensió de problema li annexo al·legacions presentades.

Per tot l'anterior, sol·licitem a Consell Comarcal:
1.- Una reunió en la qual poder explicar-los la problemàtica a la qual ens enfrontem.
2.- Un posicionament clar d'oposició als interessos especulatius de REE. No només amb aquest projecte, sinó amb tots aquells que conformen la trama de construcció d'una Autopista Elèctrica Pirinenca de Molt Alta Tensió, repotenciando línies ja construïdes de 220 Kw, escamotejant-se amb això d'una legislació ambiental i electrotècnica més restrictiva.
3.- Consensuar un front comú per fer front als processos judicials necessaris que paralitzin la possible autorització administrativa de l'òrgan substantiu.

Sense més, rebi una cordial salutació."No hay comentarios:

Publicar un comentario